Naše advokátní kancelář vám - obchodním společnostem, družstvům i fyzickým osobám, tuzemským i zahraničním - poskytne k prosazení Vašich práv a zájmů nebo k jejich ochraně kvalitní a rychlou právní službu a pomoc podle platných právních předpisů. 

Zabýváme se především níže uvedenými právními odvětvími:

Obchodní právo

 1. právem obchodních společností - např. zakládáme a registrujeme nové společnosti, pořádáme valné hromady, provádíme změny ve společnostech, zvyšujeme a snižujeme základní kapitál společností, provádím zrušení a likvidace společností, získáme pro vás příslušná podnikatelská oprávnění, zastoupíme vás v řízení před obchodním rejstříkem
 2. závazkovým právem dle obchodního zákoníku – připravíme pro vás příslušné smluvní dokumenty nebo provedeme jejich kontrolu nebo úpravu dle vašich potřeb
 3. náhradou škody z obchodně právních vztahů
 4. vymáháním pohledávek z obchodně právních vztahů

Občanské právo

 1. nemovitostmi – převody nemovitostí, nájemní a podnájemní smlouvy, zástavy nemovitostí, zřizováním věcných břemen, zastupováním před katastrálními úřady
 2. závazkovým právem dle občanského zákoníku - připravíme pro vás příslušné smluvní dokumenty nebo provedeme jejich kontrolu nebo úpravu dle vašich potřeb
 3. bezdůvodným obohacením a náhradou škody z občansko právních vztahů

Pracovní právo

 1. vypracujeme pro vás např. pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, vnitřní předpisy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o hmotné odpovědnosti
 2. zastoupíme vás při náhradě škody vzniklé z pracovně právních vztahů

IT právo

 1. připravíme pro vás např. smlouvy o zhotovení software na zakázku, smlouvy o zpracování databáze na zakázku, licenční smlouvy k užití počítačových programů a databází, smlouvy o komplexních dodávkách a implementaci informačních systémů smlouva o správě a údržbě počítačové sítě

Právo duševního vlastnictví

 1. právem patentovým, známkovým a designovým (průmyslové vzory)
  1. vypracujeme pro Vás přihlášku k registraci, resp. zápisu patentu, ochranné známky, užitného či průmyslového vzoru v České republice, EU a dalších zemích
  2. zpracujeme Vám návrh licenční smlouvy, smlouvy o převodu ochranné známky, smlouvy o převodu domén
  3. budeme Vás zastupovat v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, ve sporných řízeních před soudy a rozhodci
  4. provádíme rešeršní služby v národních a mezinárodních databázích (monitoring konkurenčních patentů, ochranných známek, užitných vzorů, vynálezů)
 2. právem autorským a nekalosoutěžním (ochrana zeměpisných označení a označení původu výrobků a služeb
  1. vypracujeme Vám odborná stanoviska v oblasti možného porušování práv jiných osob
  2. budeme Vás zastupovat ve sporných řízeních i mimosoudních jednáních
  3. zpracujeme Vám žalobní návrhy, předběžná opatření
 3. právní ochranou know–how a obchodní tajemství
  1. zpracujeme vám právní audit ochrany Vašich "nehmotných statků" a navrhneme Vám jeho nejlepší možnou ochranu
  2. vypracujeme Vám dohody o mlčenlivosti, smlouvy po poskytování know-how, franchizingové smlouvy, smlouvy o vytvoření nehmotného díla
  3. budeme Vás zastupovat ve sporných řízeních i mimosoudních jednáních
  4. připravíme Vám marketingové strategie

Zastupování v soudním a rozhodčím řízení

 1. ve sporech obchodněprávních, občanskoprávních a pracovněprávních

Insolvenční právo

 1. řešením úpadku - konkurz, reorganizace, oddlužení
  1. zpracujeme Vám insolvenční návrhy (návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, návrhy na povolení reorganizace, návrhy na rozhodnutí o povolení oddlužení)
  2. připravíme Vám přihlášky do insolvenčních řízení, incidenční žaloby
  3. budeme Vás zastupovat v insolvenčních řízeních, incidenčních sporech, věřitelských orgánech
 • Profil kanceláře
  Profil kanceláře

  Jsme připraveni efektivně chránit a důsledně prosazovat práva a oprávněné zájmy svých klientů již od roku 1991