Poradenství

Provedeme v úzké součinnosti s Vámi analýzu Vašeho problému a po důkladném posouzení navrhneme nejvhodnější řešení.

Zastupování

Ujmeme se Vašeho sporu v jakékoli fázi a budeme Vás zastupovat.

 • Výkon advokacie je od 1.ledna 2013 poskytován prostřednictvím právnické osoby AK ROTT s.r.o. se sídlem v Brně a pobočkou v Praze.

   

  Více
 • Poradna

  Napište nám Vaše dotazy.

  více

 • Činnost insolvenčního správce je nadále provozována fyzickou osobou JUDr. Ing. Ivanem Rottem.

   

  Více

Případové studie

Za dobu své činnosti jsme zastupovali klienty v celé řadě kauz, které měly svým významem přesah i na účastníky dalších obdobných řízení, či osoby pochybující o možnosti vymoci svůj oprávněný nárok u soudu. Náš úspěch ve věci jim byl poté vzorem pro uplatnění vlastního nároku u soudu. Z těchto řízení aktuálně vybíráme:

Aktuality

 • 12.11.14

  Transformace Občanského sdružení

   

  V současné době v České republice působí řada neziskových organizací, které mají právní formu Spolku, dříve Občanských sdružení, jejich činnost však neodpovídá spolkové činnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se zejména o organizace poskytující svým klientům sociální a zdravotní služby, organizace provozující hospice, stacionáře, domovy seniorů, pečující o vozíčkáře a jinak handicapované lidi, atd. Jde také o Občanská sdružení působící v kultuře nebo vzdělávání.

  Zákon o sdružování občanů totiž stanovil, že veškeré služby by mělo Občanské sdružení poskytovat svým členům, v praxi ale mnoho organizací poskytuje služby navenek, čímž vlastně fakticky naplňuje formu Obecně prospěšné společnosti.

   

  Dnem 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který, mimo jiné, ve svém § 3045 stanoví, že se Sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, považují za Spolky podle tohoto zákona.

  Podobná úprava jako v případě stávajícího Občanského sdružení nyní Spolku je obsažena i v NOZ. Hlavní činností spolku pak bude jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen, tedy zájmů svých členů. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

  Za určitých podmínek (administrativně i finančně náročnějších, než je transformace na o.p.s.) má Spolek možnost změnit svoji právní formu na Ústav nebo Sociální družstvo, které umožňují poskytovat své služby i navenek, tedy jiným osobám než svým členům. Jelikož pak podle § 3050 nového ObčZ platí, že Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na nadaci, ústav atd., vedla cesta od Občanského sdružení k Ústavu právě přes transformaci na O.p.s. Ale čas na tuto změnu byl však pouze od poloviny dubna do konce roku 2013.(Zákon č. 68/2013 Sb.)

   

  Jaké jsou tedy nyní možnosti, pokud má bývalé Občanské sdružení, od 1.1.2014 SPOLEK, zájem poskytovat své služby i „navenek“ třetím osobám a neuspokojovat pouze potřeby svých členů ?

   

  1. 1.Pokud nedošlo ke změně právní formy Občanského sdružení na O.p.s, lze postupovat podle ust. § 3045 nového občanského zákoníku. Tzn. lze ve smyslu ust. § 174 a násl. nového občanského zákoníku (Přeměna právnické osoby) provést transformaci Spolku na Ústav nebo Sociální družstvo dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
  2. 2.Pokud došlotransformaci Občanského sdružení na O.p.s., lze postupovat ve smyslu ust. § 3050 nového občanského zákoníku a změnit právní formu o.p.s. na ústav, nadaci nebo nadační fond.
  3. 3.Zůstat ve stávající formě a transformaci nepodstoupit, poskytovat své služby jiným subjektům.budoucnu pak bude možné podstoupit poměrně nákladnou transformaci na nadaci či ústav.
  4. 4.Založit nově ústav či nadaci dle podmínek upravenýchNOZ; popsaný ústav či nadace bude úplně novým subjektem, který nebude mít žádnou historii, veškeré právní vztahy budou ukončeny, bez možnosti jejich změny a budou muset být uzavírány tyto vztahy znovu.

   

  Naše advokátní kancelář realizovala transformaci občanského sdružení na SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO (první zapsané na území České republiky) dle ust. § 3045 nového občanského zákoníku.

 • 16.07.14

  SOUBĚH FUNKCÍ A JEJICH PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ

  Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník a také zákon č. 90/2012 Sb. o obchodního korporacích. Zároveň byl také, mimo jiné právní předpisy, zrušen i zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník. Se zrušením obchodního zákoníku zaniklo i ust. § 66d) tohoto zákona, které de facto legalizovalo tzv. souběh funkcí, tj. za určitých podmínek umožňovalo výkon funkce statutárního zástupce obchodní korporace (společnosti) v pracovně právním vztahu ke společnosti (zaměstnavateli).

  Výkon funkce jednatele a člena představenstva na základě pracovně právního poměru ke společnosti se tak opět stal předmětem diskusí nejen odborné veřejnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že soudní moc, zejména Nejvyšší soud ČR a Nejvyšší správní soud ČR razí zásadu: „Nové zákony nemění konstantní judikaturu" a s ohledem na poslední judikáty NS ČR je třeba upozornit na důsledky tohoto právního stavu pro statutární orgány Vaší obchodní korporace. Pokud ve Vaší společnosti nedošlo ke striktnímu oddělení tzv. obchodního vedení společnosti od výkonu funkce v rámci pracovně právního vztahu, pak po 1.7.2014, vyvstává reálné nebezpečí pro členy statutárních orgánů,. že nastala tzv. absolutní neplatnost jejich pracovně právního vztahu ke společnosti, se všemi nepříjemnými následky pro tyto zaměstnance a členy statutárních orgánů. Možnosti vzniku existence tohoto (nežádoucího) souběhu funkcí a jejich praktické řešení v rámci dnes platných právních předpisů a stále existující konstantní judikatury NS ČR a NSS ČR považujeme za nebezpečné, zejména ve vztahu k členům statutárních orgánů Vaší společnosti.

  Naše advokátní kancelář je připravena tuto otázku, kterou považujeme pro Vaši společnosti za velmi důležitou, pro Vás optimálním způsobem vyřešit.