středa, 12 listopad 2014 10:51

Transformace Občanského sdružení

 

V současné době v České republice působí řada neziskových organizací, které mají právní formu Spolku, dříve Občanských sdružení, jejich činnost však neodpovídá spolkové činnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se zejména o organizace poskytující svým klientům sociální a zdravotní služby, organizace provozující hospice, stacionáře, domovy seniorů, pečující o vozíčkáře a jinak handicapované lidi, atd. Jde také o Občanská sdružení působící v kultuře nebo vzdělávání.

Zákon o sdružování občanů totiž stanovil, že veškeré služby by mělo Občanské sdružení poskytovat svým členům, v praxi ale mnoho organizací poskytuje služby navenek, čímž vlastně fakticky naplňuje formu Obecně prospěšné společnosti.

 

Dnem 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který, mimo jiné, ve svém § 3045 stanoví, že se Sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, považují za Spolky podle tohoto zákona.

Podobná úprava jako v případě stávajícího Občanského sdružení nyní Spolku je obsažena i v NOZ. Hlavní činností spolku pak bude jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen, tedy zájmů svých členů. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

Za určitých podmínek (administrativně i finančně náročnějších, než je transformace na o.p.s.) má Spolek možnost změnit svoji právní formu na Ústav nebo Sociální družstvo, které umožňují poskytovat své služby i navenek, tedy jiným osobám než svým členům. Jelikož pak podle § 3050 nového ObčZ platí, že Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na nadaci, ústav atd., vedla cesta od Občanského sdružení k Ústavu právě přes transformaci na O.p.s. Ale čas na tuto změnu byl však pouze od poloviny dubna do konce roku 2013.(Zákon č. 68/2013 Sb.)

 

Jaké jsou tedy nyní možnosti, pokud má bývalé Občanské sdružení, od 1.1.2014 SPOLEK, zájem poskytovat své služby i „navenek“ třetím osobám a neuspokojovat pouze potřeby svých členů ?

 

  1. 1.Pokud nedošlo ke změně právní formy Občanského sdružení na O.p.s, lze postupovat podle ust. § 3045 nového občanského zákoníku. Tzn. lze ve smyslu ust. § 174 a násl. nového občanského zákoníku (Přeměna právnické osoby) provést transformaci Spolku na Ústav nebo Sociální družstvo dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
  2. 2.Pokud došlotransformaci Občanského sdružení na O.p.s., lze postupovat ve smyslu ust. § 3050 nového občanského zákoníku a změnit právní formu o.p.s. na ústav, nadaci nebo nadační fond.
  3. 3.Zůstat ve stávající formě a transformaci nepodstoupit, poskytovat své služby jiným subjektům.budoucnu pak bude možné podstoupit poměrně nákladnou transformaci na nadaci či ústav.
  4. 4.Založit nově ústav či nadaci dle podmínek upravenýchNOZ; popsaný ústav či nadace bude úplně novým subjektem, který nebude mít žádnou historii, veškeré právní vztahy budou ukončeny, bez možnosti jejich změny a budou muset být uzavírány tyto vztahy znovu.

 

Naše advokátní kancelář realizovala transformaci občanského sdružení na SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO (první zapsané na území České republiky) dle ust. § 3045 nového občanského zákoníku.