pondělí, 27 leden 2014 08:34

Zákon č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) - důležitá změna z hlediska ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanovením zákona.

Obchodním korporacím s datem 1.1.2014 (datum nabytí účinnosti Zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodního korporacích) dále jen "Zákon"), vzniká povinnost přizpůsobit do 6 měsíců listiny a doručit je do sbírky listin soudu, u kterého jsou zapsány. Neučíni-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud ani v této přiměřené lhůtě společnost svoji povinnost nesplní, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci!

Co se týká společností vzniklých za účinnosti obchodního zákoníku, má se za to, že obsah společenských smluv těchto společností se bude i po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích nadále řídit ustanoveními obchodního zákoníku, pokud tato nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě. § 777 odst. 5 dává obchodním společnostem založeným dle obchodního zákoníku možnost podřídit se právní úpravě zákona o obchodních korporacích jako celku, a to ve lhůtě do dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona. V tomto případě by se již na společnost neaplikoval obchodní zákoník. Podřízení se právní úpravě zákona o obchodních korporacích vyžaduje rozhodnutí valné hromady ve formě notářského zápisu, jehož součástí bude i nová zákonná úprava zakladatelského dokumentu.

Dovolujeme si doporučit učinit výše úpravy zakladatelských dokumentů v souladu se Zákonem co nejdříve a jsme připraveni Vám poskytnout kompletní právní servis včetně revize stávajících dokumentů a následnou pomoc při zápisu změn do obchodního rejstříku.