pondělí, 09 prosinec 2013 08:20

Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích – významné změny po 1.1.2014

Ke dni nabytí účinnosti Zákona o obchodních korporacích dochází ke změnám některých ujednání zakladatelských smluv, které je třeba ve lhůtě do 6 měsíců od účinnosti Zákona o obchodních korporacích, tedy nejpozději do 30.6.2014, dát do souladu s novou právní úpravou. V této souvislosti doporučujeme provést revizi stávající společenské smlouvy a upravit ji tak, aby vyhovovala nové právní úpravě. Tato nová právní úprava přináší například změnu v oblasti odměňování jednatelů a členů dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce musí dostatečně vymezovat všechny složky odměn, výši odměn, způsob jejího výpočtu a její podoby, jakožto i určení pravidel pro výplatu zvláštních odměň. V případě, že Smlouva o výkonu funkce nebude uzavřena a přizpůsobena Zákonu o obchodních korporacích do 30.6.2014, bude platit domněnka, že výkon funkce je bezplatný.

Novou povinností, kterou však již nyní většina společností využívá, je zřízení internetových stránek, které jsou povinné od 1.1.2014 pro všechny akciové společnosti. Ale i pro společnosti s ručením omezeným je praktické, aby internetové stránky měly zřízeny a zveřejňovaly jejich prostřednictvím například pozvánky na valnou hromadu nebo další významné dokumenty. Mimo uvedený příklad zveřejnění pozvánky na valnou hromadu bude třeba zveřejňovat údaje, které ukládá Zákon o obchodních korporacích a údaje, které je povinna společnosti uvádět na obchodních listinách.

Nově jsou vymezena i pravidla pro svolání valné hromady, kdy součástí pozvánky musí být i text návrhu usnesení, jež má valná hromada schválit. Pokud je na programu valné hromady například schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat i text návrhu smlouvy o výkonu funkce jednatele. Společenská smlouva může určit, že pozvánka ke svolání valné hromady může být zveřejněna prostřednictvím internetových stránek společnosti.

I v napadení neplatnosti usnesení valné hromady nastaly jisté změny, kdy takovéto neplatnosti se mohou dovolávat pouze zákonem určené osoby a protest musí být zaznamenán v písemné podobě.

Z novinek, které přináší Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích je například zavedení loajality společníka, kdy soud při porušení této povinnosti může uložit společníkovi povinnost k náhradě škody. Rovněž dochází i ke zpřísnění odpovědnosti jednatelů a nově se vymezují sankce za odpovědnost jednatelů, například v případě insolvence společnosti, kdy insolvenční soud i bez návrhu rozhodne o zákazu jednatele vykonávat funkci jednatele jakékoliv obchodní korporace po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o úpadku. Jednatel má povinnost aktivně sledovat a vyhodnocovat hrozící úpadek a v případě porušení této povinnosti může soud rozhodnout o neomezeném ručení tohoto člena za porušení povinnosti. Jednatel je rovněž povinen zvážit své kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, protože odpovídá za způsobenou škodu.

Z povinností, jež jsou od 1.1.2014 zrušeny, je nejvýznamnější vypuštění povinnosti oceňování nepeněžitých vkladů znalcem jmenovaným soudem. Osoba znalce nemusí být soudem jmenována a je pouze na určení zakladatelů, respektive statutárního orgánu, kterého znalce si zvolí. Cena nepeněžitého vkladu může být určena i v nižší částce, než stanoví znalecký posudek.


Ruší se dále povinnost zřizovat rezervní fond, může však být i nadále ve společenské smlouvě ponechán nebo rozhodnutím valné hromady zrušen a převeden na úhradu ztráty nebo na fond nerozdělených zisků minulých let.