pondělí, 09 prosinec 2013 08:15

Rodinný závod

Rodinný závod je zcela novým institutem rodinného práva zakotvený v § 700 a následujících nového občanského zákoníku (dále též „NOZ"). Úprava rodinného závodu byla převzata z italského Codice Civil a zařazena do nového občanského zákoníku z důvodu odbourání smluvní povinnosti u osob, které fakticky pracují pro rodinu, nebo se jinak podílejí na jejím fungování.

Rodinný závod můžeme charakterizovat jako speciální typ obchodního závodu (obchodní závod je novým pojmem nahrazující dosavadní označení „podnik"). Podle zákonné definice obchodního závodu se jedná o „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti." Nelze jej tedy považovat za právní subjekt, z hlediska právní teorie se jedná o věc hromadnou. V souladu s evropskou judikaturou budou k závodu patřit ty věci, které jeho majitel vůlí vymezí. Nebude přitom potřebná žádná forma, postačí jejich faktické používání pro účely závodu. Skutečnost tak nahradí evidenci. Aniž by zákon vyjmenovával jednotlivé složky rodinného závodu, může tento bezpochyby obsahovat i nehmotné statky, a to včetně klientely.

Rodinný závod je definován jako závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Přitom na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.

Rodinný závod však s sebou přináší i řadu úskalí, a to nejen pro osoby na něm zúčastněné, ale i osoby třetí, které (bez ohledu na to, zda o jeho existenci věděly) vejdou do právních vztahů s osobami na něm participujícími. Určité problémy s sebou přináší i ustanovení druhého odstavce § 700 NOZ, které podstatně omezuje možnost využití tohoto nového institutu. Podle něj nebude možné úpravu rodinného závodu použít v případě, pokud by se jednalo o právnickou osobu (tj. práva a povinnosti by byly upraveny společenskou smlouvou včetně zakladatelského právního jednání o založení obchodní společnosti nebo družstva, smlouvou o tiché společnosti). Navíc NOZ vylučuje aplikaci rodinného závodu na případy, kdy jsou práva a povinnosti členů rodiny upraveny ustanoveními o pracovním poměru, popřípadě jinou obdobnou smlouvou. Pokud jsou členy zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, použijí se před ustanoveními o rodinném závodu přednostně ustanovení NOZ o manželském majetkovém právu. Na všechny shora uvedené případy tedy nebude možno aplikovat úpravu vztahující se k rodinnému závodu.

Jaká konkrétní práva a povinnosti s sebou tento nový institut přináší?

Rodinný závod slouží k obživě rodiny, proto je podle zákonodárce nutné, aby členové účastnící se na jeho provozu měli též právo (spolu)rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se rodinného závodu. Z tohoto důvodu zákon zakotvuje pravidlo, podle něhož je pro přijetí zásadních rozhodnutí týkajících se provozu rodinného závodu nezbytný souhlas většiny členů rodiny účastnících se na provozu takovéhoto závodu. Aby byla zachována rovnost mezi jednotlivými rodinnými příslušníky, stanoví dále zákon, že se jednotliví členové podílejí na zisku i na věcech z tohoto zisku nabytých v takové míře, která odpovídá množství a druhu jejich práce. Z důvodu ochrany slabší strany se dále stanoví, že vzdát se tohoto práva může pouze osoba plně svéprávná (podle současné právní úpravy „osoba způsobilá k právním úkonům"), a to prohlášením ve formě veřejné listiny; osoby nezletilé a osoby s omezenou svéprávností pak musí být zastoupeny.

Obdobně jako budou mít členové rodiny právo na podíl ze zisku, budou mít současně i právo na následné vypořádání svého podílu i s jeho přírůstky v případě zániku jejich členství na rodinném závodu (například pokud přestane práci pro rodinný závod vykonávat). To by mohlo v praxi způsobovat značné těžkosti, neboť jednorázové vypořádání podílu člena rodinného závodu by mohlo způsobit velký ekonomický zásah do rodinného hospodaření. Proto bude možné na základě dohody nebo schválení soudem rozložit platby v souvislosti se zánikem účastenství na provozu rodinného závodu do jednotlivých splátek.

Nový občanský zákoník váže účastenství na provozu rodinného závodu na osobu člena rodiny. Z toho lze tedy dovodit, že rodinný závod je možné vázat pouze na jednu osobu, a to na vlastníka rodinného závodu jakožto vlastníka „věci hromadné". Avšak v případě, kdy by mělo dojít ke zcizení rodinného závodu či jeho části, vznikne ostatním členům rodiny zúčastněným na jeho provozu zákonné předkupní právo, ledaže bylo mezi zúčastněnými ujednáno jinak. To je podstatné i z hlediska třetích osob, kdy se například při koupi nemovitosti bude kupující muset zajímat též o to, zda kupovaná věc neslouží provozu neformálního rodinného závodu. Pokud by tomu tak bylo, bude na místě zabývat se otázkou, kdo všechno se rodinného závodu účastní, zda byla dispozice s nemovitostí schválena účastníky rodinného závodu a zda byla řádně vypořádána jejich předkupní práva.


Úpravu rodinného závodu a na ni se vztahující práva a povinnosti je proto dobré znát jak pro spolupracující členy rodiny, tak i pro další na provozu rodinného závodu nezúčastněné osoby.