Mgr. Libor Valenta

spolupracující advokát

absolvoval řádné Právnickou fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1997.

V Advokátní kanceláři JUDr. Ing. Ivana Rotta působí již od roku 1998. Zpočátku zastával pozici advokátního koncipienta a po úspěšném složení advokátní zkoušky v roce 2001 je veden jako spolupracující advokát.

Jeho široký záběr pokrývá většinu spektra právních služeb poskytovaných advokáty v ČR resp. právních služeb předpokládaných zákonem o advokacii a souvisejícími předpisy. Věnuje se zejména problematice občanskoprávní a obchodněprávní, v níž poskytuje téměř veškerý právní servis, počínaje jednáními a konzultacemi s klienty, právními poradami, přes právní vyjádření a právní rozbory klientům, sepisy všech možných různých druhů smluv (pojmenovaných i nepojmenovaných) včetně např. komplexního vyřizování převodů nemovitostí či zřizování/rušení jiných práv k nemovitostem, kontroly, úpravy a připomínkování těchto smluv, sepisy různých druhů žalob a návrhů (žaloby o zaplacení, určovací žaloby, odpůrčí žaloby, návrhy na nařízení exekuce, návrhy na vydání věcí, na vyklizení....). Zastupuje v korporátních záležitostech a ve všech typech a fázích soudních řízení včetně sepisu všech možných opravných prostředků (odpor, námitky, odvolání, dovolání...). Dále se věnuje právu pracovnímu (rovněž téměř veškerý právní servis obdobně jako výše u práva občanského a obchodního), právu správnímu (zde především všestranné zastupování klientů v různých správních, zejména pak přestupkových, řízeních), insolvenčnímu (sepisy insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek do insolvence, zastupování v insolvenčním řízení...), ústavnímu (sepisy ústavních stížností), právu směnečnému (rovněž kompletní zastupování) a též právu trestnímu (ať již ve formě "asistence" účastníků - osob podávajících vysvětlení, tak zastupování poškozených v trestních řízeních či obhajoby obviněných v trestním řízení) a podle potřeby poskytuje služby advokátní úschovy. Hovoří anglicky.